Us

Dansk:

Mysore Yoga Cph er dedikeret til undervisningen af Astanga yoga i den originale autentiske metode. Order ‘Mysore’ i vores navn refererer til to af vores hjørnesten: vores fokus på Mysore-stil undervisning og vores forbindelse til kilden til Astanga yoga i byen Mysore, Indien. Vores mål er at inspirere lidenskab for praksissen og skabe et støttende rum for individuel udforskning.

I vores undervisning lægger vi vægt på grundlaget af at intentionen kommer før form og dekoration af stillingerne. Yoga handler i bund og grund om at finde sig selv og ikke at skabe sig selv. Praksissen får dig til at føle dig fantastisk i din krop men uanset hvor avancerede stillinger du mestrer, vil det alene ikke berige dit liv på en dyb og varig måde. Til sidst ende er ønsket gennem vores praksis at vi skaber mulighed for at møde os selv på mange niveauer. Under læringsprocessen kan vi forhåbentlig udvikle en skøn sans for humor.

English:

Mysore Yoga CPH is dedicated to teaching authentic Astanga yoga. The word ‘Mysore’ in our name refers to two of our cornerstones: our focus on the Mysore style teaching and our connection to the source of Astanga yoga in the city of Mysore, India. Our aim is to inspire passion for the practice and provide a supportive space for the individual exploration.

In our teaching we emphasize foundation and right intention before form and decoration. Yoga is essentially about finding yourself, not creating yourself. The practice makes you feel amazing in your body, but no amount of fancy postures alone is going to enrich the life in a profound and lasting way. In the end we have to meet ourselves in many levels. During the learning process we will hopefully gain a terrific sense of humour.

Helena Melkjorsen

Dansk:

Helena begyndte sine studier inden for krop og bevægelse tidligt i livet som danser og blev uddannet moderne danser fra Den Danske Scenekunstskole i 1999, og har mere end 2 årtier med professionel optræden både i Danmark og internationalt. I år 2000, mens hun forfulgte sin dansekarriere, begyndte hun sin rejse ind i yogaen under ophold i Helsinki, New York City og København.

Siden hendes introduktion til yoga i tre lande og to kontinenter er praksissen blevet en essentiel del af hendes liv og efter tilbagevendende besøg i Mysore, Indien, modtog Helena autorisation fra R. Sharath Jois ved KPJAYI og er idag 1 ud af kun 3 autoriseret Astanga yoga undervisere i Danmark.

Desuden afspejler Helena’s undervisning at hun fortsat fordyber sig i egen praksis med meget råd og vejledning fra Petri Räisänen og løbende assisterer ved flere af Petri’s workshops både i Danmark og internationalt. Hun er desuden påvirket af bland andet Chuck Miller, Maty Ezraty og Richard Freeman undervisnings metoder.

Med baggrund i hendes professionelle dansekarriere og performance, er Helena passioneret omkring at fremhæve en sund allignment sammen med intuitiv forståelse af bevægelser. Hun fordyber kontinuerligt sine studier inden for yoga. Hendes naturlige nysgerrighed og dyb interesse i den menneskelige krop og sind samt sind-krop-forbindelsen giver hende en præcis, terapeutisk undervisningsstil, der inkluderer prehab og rehabilitering efter skader. Hun arbejder også med Be-Activated-systemet for at yderligere hjælpe eleverne med at udvikle en intelligent Asana-praksis. Små ændringer i muskelspændingerne, der trækker uhensigtsmæssigt, kan blive stimuleret til at give kroppen mere frihed og mulighed for at adaptere sig med det samme, og derved blive mere funktionel modstandsdygtige og stærke. Dette kan hjælpe med at frigøre vejrtrækningen i de forskellige stillinger/asana og bevægelser.

www.helenahertzmelkjorsen.dk

English:

Helena began her study of body and movement early in life as a dancer and graduated from the Danish National School of Performing Arts in 1999, and has more than 2 decades of performing professionally both in Denmark and internationally. In the year of 2000 while pursuing her dance career she began her yoga journey while in Helsinki, New York City and Copenhagen.

Ever since her introduction to yoga in three countries and two continents, the practice became an essential part of her life, and after returning visits to Mysore, India, Helena received the teaching authorization by R. Sharath Jois at KPJAYI. She has also studied in-depth with Petri Räisänen and assisted several of Petri’s workshops both in Denmark and internationally, Chuck Miller, Maty Ezraty and Richard Freeman. Her teaching reflects all these influences.

Coming from a background of professional dance and self-expression, Helena is passionate to highlight healthy alignment together with an intuitive understanding and continuous studies of movement. Her natural curiosity and deep interest in the human body and mind, as well as mind-body connection gives her an exact, therapeutic teaching style including rehab from injuries. She also works with the system of Be-Activated to help the students developing intelligent Asana practice. Simple changes to incorrectly functioning muscles allow the body to make immediate shifts towards resilience, strength, speed and help freeing the breath in the asanas.

www.helenahertzmelkjorsen.dk

Johanna Chemnitz

Dansk:

Johanna er en meget erfaren lærer og avanceret udøver af Astanga Yoga nu igennem mere end et årti. Hun underviser i tråd med hendes hovedlærer Nancy Gilgoff, der har været en af Pattabhi Jois’s ældste elever siden 1973.

Manju Jois har også været Johanna’s lærer helt tilbage fra da hun begyndte sin praksis. Manju Jois har autoriseret Johanna til at undervise i Astanga yoga, Nadi Shodhana Pranayama samt Vedic Chanting.

Johanna har desuden et tæt samarbejde med, og er i løbende uddannelseforløb med Andrea Lutz til at undervise i denne praksis, hvor hun jævnligt vender tilbage til Andrea’s studio i Berlin som gæstelærer. 

Johanna’s baggrund har rødder i samtidsdans med fokus på stilarter inden for bevægelser baseret på frigivelse og improvisation, forbundet med politiske og sociale sammenhænge i samfundet. Når Johanna ikke er på tournè som danser, sigter hun mod at dele sin viden og indsigt både med Astanga yogier og professionelle dansere. Hun er i øjeblikket igang med at uddanne sig til fysioterapeut.

Johanna inviterer alle udøvere af Astanga, uanset om de er begyndere eller avancerede, til at omfavne den unikke måde, vi alle bidrager til denne praksis på. I sin undervisning sigter hun mod at støtte hver persons udfoldende rejse gennem yogaens oplevelse på en dybt konstruktiv måde.

English:

Johanna is a highly experienced teacher and advanced practitioner of Ashtanga Yoga for more than a decade. She teaches in line with her teacher Nancy Gilgoff who is one of the senior students of Pattabhi Jois since 1973.
Johanna has also been educated to teach this practice by Andrea Lutz over many years, closely worked together with her and still returns to Andreas studio in Berlin as a guest teacher. Also Manju Jois has been teaching Johanna since she began practicing and has authorized her in teaching Ashtanga Yoga, Nadi Shodhana Pranayama as well as Vedic chanting.

Johanna’s background is rooted in contemporary dance with focus on styles of release based movements and improvisation, linked to the political and social contexts of society. When Johanna is not touring the world as a dancer, she aims to share her knowledge and insights both to Ashtanga yogis and professional dancers.

Johanna invites all practitioners of Ashtanga, whether beginners or advanced, to embrace the uniqueness we all bring to this practice. In her teaching she aims to support each persons unfolding journey through the experience of Yoga, in a deeply constructive way.      www.johannachemnitz.com

Signe Bach Errboe

Signe Bach Errboe - Mysore Yoga CPH - Ashtanga yoga - Astanga - Copenhagen - København - Frederiksberg

Dansk:

Signe blev introduceret til Hatha yoga tilbage i 2000 i et lille yogastudio i La Paz, Bolivia hvor hun boede på det tidspunkt. Senere i 2007 blev Astanga  yoga hendes regelmæssige praksis. Nogle år senere begyndte hun at undervise i Tyskland, og siden 2011 har hun delt og undervist i yoga og astanga yoga i København, hvor hun også praksisserede i flere år under Susanna Finocchi’s kyndige vejledning. 

Under længere ophold i Indien har Signe studeret på KPJAYI hos R. Sharath Jois samt deltaget i timer og kurser med Rolf Naujokat, Mark Robberds og Usha Devi. Derudover har signe studeret Danseimprovisation i Tyskland og senere opnået en kandidatgrad i ‘Dansepartnerskab’ fra Den Danske Scenekunstskole.

Signe’s mål er at støtte udøverne i at opbygge følsomhed og mod til at være tålmodig og blid, som resultat at dyrke en bæredygtig og glædelig praksis.

English:

Signe was introduced to Hatha yoga back in 2000 in a small yoga studio in La Paz, Bolivia, where she lived at that time. Astanga became her regular practice in 2007. Some years later she started teaching in Germany and since 2011 she has been sharing the practice in Copenhagen, where she also practiced for several years under the guidance of Susanna Finocchi.

During her longer stays in India, Signe has studied at KPJAYI with R. Sharath Jois, as well as attended classes and courses with Rolf Naujokat, Mark Robberds and Usha Devi. Additionally, Signe has studied Dance Improvisation in Germany and later obtained a master’s degree in ‘Dance Partnership’ from The Danish National School of Performing Arts.

Signe’s aim is to support the practitioners to build up sensitivity and courage to be patient and gentle, and as a result cultivate a sustainable, joyful practice.

Petri Räisänen

Mysore Yoga CPH - Ashtanga Yoga _ Petri Räisänen -

Dansk:

Petri Räisänen (født 13. august 1967) er en internationalt kendt og respekteret astanga yoga-lærer. Petri begyndte at praktisere Astanga yoga i 1989 og undervise i 1991. Siden år 2000 har Petri undervist på internationalt plan.

Petri har været regelmæssig udøver i Mysore, Indien siden 1996, og han modtog en Autorisation fra K. Pattabhi Jois og Sharath Tangaswamy (Jois) i 2001. På sin yogiske rejse har Petri studeret hos mange Astanga yoga-lærere, såsom Derek Ireland (hans første “guru”), Radha Warrel, Lino Miele, Gwendoline Hunt, Eddie Stern, R.Sharath Jois og K. Pattabhi Jois. Siden 2017 har Petri studeret pranayama og yogafilosofi med A. G Mohan og Indra Mohan.

Petri fokuserer på at integrere helbredelse og terapi med yoga, møde de enkelte elevers behov og guide deres fremgang. Petri’s justeringer af yogastillingerne er blide, effektive, terapeutiske og ifølge nogle næsten magiske, og de stammer (udover hans egen praksis og undervisning) fra hans tidligere arbejde som traditionel finsk folkemediciner og naturopat. Hans venlige, afslappede adfærd og intuitive opfattelse skaber en åben, energisk og meditativ atmosfære i hans klasser.

Siden 2012 har Petri afholdt årlige workshops hos Mysore Yoga Cph. Disse workshops er i høj kurs og deltagerene er en blanding af vores egne elever og elever fra hele verdenen der rejser til Danmark, København for at møde Petri og deltage i hans berigende workshops.

English:

Petri Räisänen (born August 13, 1967) is internationally known and respected Ashtanga Yoga teacher. Petri started practicing Ashtanga yoga in 1989 and teaching in 1991. Since 2000 Petri has been teaching Ashtanga Yoga internationally.
Petri has been a regular practitioner in Mysore India since 1996 and he received a teacher authorisation from K. Pattabhi Jois and Sharath Rangaswamy (Jois) in 2001. In his yogic path Petri has studied with many Ashtanga yoga instructors such as Derek Ireland (his first “guru”), Radha Warrell, Lino Miele, Gwendoline Hunt, Eddie Stern, R. Sharath Jois and K. Pattabhi Jois. Since 2017 Petri has been studying pranayama and yoga philosophy with A.G.Mohan and Indra Mohan.
Petri focuses on integrating healing and therapy with yoga, meeting student’s individual needs and guiding their progress. Petri’s yoga pose adjustments are gentle, effective, therapeutic and, according to some, almost magical, and originate (besides his own practice and teaching) from his past work as a traditional Finnish folk healer and naturopath. His friendly, relaxed behaviour and intuitive perception give an open, energetic and meditative atmosphere to his classes.
Every year, since 2012, Petri has conducted annual workshops in Mysore Yoga Cph. These workshops are joined of both our own students plus students from all over the world, traveling to Denmark to meet Petri. https://www.petriandwambui.com

Ahu Karan Jespersen

Ahu Karan Jespersen - Mysore Yoga CPH - Ashtanga yoga - Astanga - Copenhagen - København - FrederiksbergAhu was born in Turkey and started the regular yoga practice in 2004 in Istanbul. Before settling to Copenhagen she earned Masters degrees in Economics from New York University and in Social Anthropology from London School of Economics.

While studying in London, she had a glimpse of teaching yoga for the first time while assisting her teacher Cary Perkins in Mysore classes. Soon after she traveled to India to study with Sri. K. Pattabhi Jois and R. Sharath Jois, and after regular visits she was authorized to teach by KPJAYI in 2010.

Other major influences on Ahu’s yoga path have been Rolf and Marci Naujakot, Richard Freeman, Chuck Miller and Maty Ezraty. Additionally, she has been practicing Osho meditation, and since 2012 Buddhist meditation with Stephan Wormland. The goal of Ahu’s teaching is to help creating a mindful practice, that allows students to live in a healthy relationship with themselves, the world and other people.

Keywords: Astanga Yoga Ashtanga Yoga Mysore Copenhagen København Nørrebro Yoga

”Do your practice and all is coming.” ― Sri K. Pattabhi Jois

”Yoga is the cessation of the fluctuations of the mind.” ― Yoga Sutras of Patanjali

"Astanga yoga is 99 percent practice, one percent theory." ― Sri K. Pattabhi Jois

”Everyone can practice Astanga yoga. Except lazy people.” ― Sri R. Sharath Jois

"Man is made by his belief. As he believes, so he is." ― Bhagavad Gita

“The mind is restless and difficult to restrain, but it is subdued by practice.” ― Bhagavad Gita

“Asana practise is for 2 hours. Yoga practise is for 24 hours.” ― Sri R. Sharath Jois

”When the mind is quiet, the asana is correct.” ― Sri K. Pattabhi Jois

”This is not a gym, you are not here to work out. You are here to bring peace to yourself, to know who you are.” ― Sri R. Sharath Jois

”With practice anything is possible.” ― Sri R. Sharath Jois

“The mind acts like an enemy for those who do not control it.” ― Bhagavad Gita